Nově expresní potisk textilu! Trička, mikiny, polokošile, pracovní oděvy a další s vlastním potiskem. Objednávejte online, za 3 minuty hotovo! 

Obchodní podmínky

Důležitá upozornění

a) Objednávka tisku (všech produktů z nabídky) je závazná (dle Občanského zákoníku §2048-§2049-§2050-§2051-§2052, zákon č. č. 89/2012 Sb). Pokud NEBUDE objednávka/zakázka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta nebo převzata, bude V KAŽDÉM případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na výrobu (spotřeba papíru, průjezdy tiskovým strojem, práce za konečné zpracování atd.), odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši celkové hodnoty objednávky. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.

Objednávku lze bezplatně zrušit max. do 1 hod. po objednání. Pokud objednávku zrušíte později a tato je již v procesu zpracování, mohou Vám být účtovány náklady za její marné zpracování. V případě, že je objednávka v procesu tisku (stav Ve výrobě), zrušení již v žádném případě není možné.

Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta), budou postoupeny vymáhací společnosti k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených!

 

b) Dále prosíme berte na vědomí, že veškerá Vámi dodaná tisková data jsou automaticky kontrolována našimi DTP pracovníky. V případě, že jsou tato data nekorektní a tím pádem nepoužitelná pro tisk (snížená kvalita, texty příliš do krajů, bez spadávky atd.), posouvá se termín expedice dokud nejsou tato data opravena ze strany zákazníka nebo po vzájemné domluvě naším DTP pracovníkem. Tzn. udávaný termín expedice začíná běžet, jakmile jsou tisková data plně použitelná pro tisk. V případě prodlevy s opravou dat ze strany zákazníka NELZE termín expedice dodržet ani garantovat!

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) tvoří nedílnou součást všech smluv uzavřených mezi objednatelem (dále jen „zákazník“) a zhotovitelem, společností tisknisi s.r.o., se sídlem Za Otýlií 2872/18, 370 01 Č. Budějovice, IČ: 28147596, DIČ: CZ28147596 vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. C 21312 (dále jen „provozovatel“), který je provozovatelem internetových stránek umístěných na adrese www.tisknisi.cz, a upravují jejich vzájemné vztahy.

1. 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek jsou smluvní strany oprávněny sjednat pouze formou písemném dodatku ke smlouvě. Takto sjednaná ustanovení mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1. 3. Obchodní podmínky se použijí přiměřeně i na smlouvy, kde zákazníkem je podnikatel, vyjma ustanovení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy. 

 

2. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

2. 1.  Předmětem smlouvy je závazek provozovatele provést pro zákazníka dílo podle objednávky zákazníka a závazek zákazníka dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

 

3. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

3. 1. Provozovatel sděluje zákazníkovi, že

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se v případě internetového ani telefonického připojení neliší od základní sazby,

b) zálohy na sjednanou cenu nebo obdobné platby nejsou vyžadovány - toto neplatí v případě, že zákazník požaduje poskytnutí specifických služeb nebo služeb většího než obvyklého rozsahu, 

c) neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou, ani smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění,

d) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o  

- kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

- smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

- smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

e) Odstoupení je zákazník povinen zaslat na adresu pobočky provozovatele Za Otýlií 2872/18, 370 01 Č. Budějovice, příp. je oprávněn využít formulář pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách provozovatele.

f) Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

- o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

g) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen nést náklady spojené s navrácením zboží provozovateli a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

h) v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, a jejichž plnění již začalo, je zákazník povinen uhradit poměrnou část ceny

i) provozovatel nevyřizuje mimosoudně stížnosti zákazníků. V případě stížností má zákazník právo obrátit se se svými stížnostmi na orgán dohledu nebo státního dozoru.

j) souhlasí s tím, aby společnost tisknisi s.r.o. zasílala svá obchodní sdělení týkající se nabízení výrobků a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění.

Svým souhlasem uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, svůj souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy společnosti tisknisi s.r.o., se sídlem Za Otýlií 2872/18, 370 01 Č. Budějovice, IČ: 28147596, za účelem zařazení do databáze a dalšího reklamního, marketingového účelu tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let do odvolání.

Pokud si přejete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti tisknisi s.r.o. na vaší emailovou adresu odvolat, můžete tak učinit na email info@tisknisi.cz.

k) účtenky zasíláme pouze v elektronické podobě.

l) podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Toto ustanovení se netýká poskytovaných služeb.

 

4. OBJEDNÁVKA A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

4. 1. Pro objednání zboží nebo služeb vyplní zákazník objednávkový formulář na internetových stránkách provozovatele www.tisknisi.cz (dále také jen „webové rozhraní obchodu“). Odeslaný objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží a službách, výši a způsobu úhrady ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávky ainformace onákladech spojených s dodáním zboží   (dále jen jako „objednávka“).

4. 2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem vzniká okamžikem uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je zákazníkovi provozovatelem zobrazeno potvrzení o přijetí objednávky (poslední krok objednávkového procesu) a jejím obsahem jsou i údaje sdělené zákazníkovi před jejím uzavřením. Potvrzení o přijetí objednávky zasílá provozovatel na uvedený email po potvrzení objednávky a zpracování řádně vyplněného objednávkového formuláře, který je součástí průvodce objednávkou umístěného na webovém rozhraní obchodu, vyjma objednávky zboží a služeb, kde uživatel zasílá vlastní podklady/data.

      4.2.1. V sekci webového rozhraní kde uživatel zasílá vlastní podklady/data je smlouva uzavřena okamžikem, kdy dojde k potvrzení objednávky pracovníkem provozovatele (nikoliv automatická odpověď objednávkového systému), a to v případě, kdy se konečná cena za objednanou službu shoduje s cenou uvedenou na webovém rozhraní obchodu (typicky zaslané podklady vyhovující a plně korektní pro výrobu).

      4.2.2. V sekci webového rozhraní kde uživatel zasílá vlastní podklady/data je smlouva uzavřena okamžikem, kdy dojde k akceptaci konečné ceny za objednané služby zákazníkem, která byla zákazníkovi zaslána pracovníkem provozovatele po přijetí objednávky, a to v případě kdy se tato konečná cena za objednanou službu neshoduje s cenou uvedenou na webovém rozhraní (typicky nekorektnost podkladů pro výrobu - nutná oprava ze strany zákazníka nebo ze strany operátora - vícenáklady).

4. 3. Potvrzení o přijetí objednávky zasílá provozovatel zákazníkovi elektronickou poštou (E-mail) na elektronickou adresu uvedenou zákazníkem v elektronickém průvodci objednávkou na webovém rozhraní obchodu nebo na elektronickou adresu uvedenou v uživatelském účtu (bod 8. 1. a násl.). Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za chybně udanou emailovou adresu pro doručení potvrzení objednávky. Tzn. objednávku nelze považovat za nepřijatou, když uživatel vlastní chybou nebo nepozorností uvede nepravdivé údaje.

4. 4. Podstatný obsah smlouvy je určen obsahem objednávky a obchodními podmínkami.

4. 5. Údaje uvedené zákazníkem v objednávce jsou provozovatelem považovány za správné a konečné. Zákazník má povinnost zkontrolovat správnost údajů a zejména náhledů vizitek nebo dalších tiskoviny, které mu byly zaslány v okamžiku odeslání objednávky na jím uvedený e-mail. V případě, že e-mail nebyl doručen, je povinností zákazníka si jej vyžádat k opětovnému zaslání a následné kontrole náhledu. Na pozdější reklamace provozovatel nebere zřetel.

4. 6. Provozovatel neodpovídá za zjevné nesprávnosti v objednávce. Zejména pak, vzhledem k automatizaci celého procesu poskytovaných služeb, není povinen provádět jakoukoliv kontrolu údajů (texty, emaily, telefony), informací a obsahu nahrávaného a vyplňovaného zákazníkem (podklady/data pro výrobu) na webové rozhraní obchodu.

4.7. Provozovatel zdarma provádí základní kontrolu tiskových dat dodaných zákazníkem (nevtahuje se na objednávky přes webový editor) a v případě nedostatků uvědomí zákazníka. Kontrola zdarma se týká pouze ověření správnosti formátu dle specifikace zadané zákazníkem, rozlišení vhodného pro tisk, spadávky pro ořez a zakřivkování textů. Dále v případě vzájemného odsouhlasení poskytne provozovatel zákazníkovi odborné konzultace a doporučení za smluvený poplatek, pokud o tuto službu zákazník sám projeví zájem.

4. 8. Provozovatel neodpovídá za původ a povahu obsahu (z pohledu autorského zákona) poskytovaného zákazníkem v objednávce. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za tiskové podklady dodané zákazníkem pro tisk.

4. 9. Provozovatel není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily podmínky smlouvy.

4. 10. Termíny expedic u všech produktů a služeb jsou udávány jako předpokládané. Vyhrazujeme si právo termín expedice změnit nebo upravit. O této skutečnosti je vždy zákazník informován. Termíny nejsou 100% garantované, jedná se o výrobní službu na zakázku, tudíž může dojít k časové prodlevě ve výrobě.

4. 11. V případě expresní výroby (za příplatek) vždy garantujeme dohodnutý termín expedice. Termínem expedice se rozumí příprava zásilky k osobnímu odběru nebo předání zásilky přepravci do přepravy. Příplatkem za expresním zpracování objednávky se nerozumí garance dodání zásilky na uvedenou adresu v daný den v případě expedice po kurýrní službě.

 

5. URČENÍ CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Webové rozhraní obchodu provozovatele obsahuje seznam služeb poskytovaných provozovatelem, a to včetně uvedení ceny za rozsah a kvalitu objednávaných služeb. Ceny u jednotlivých nabízených služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších souvisejících poplatků. Cena představující náklady na dodání plnění podle smlouvy se sjednává zvlášť v průběhu přípravy objednávky.

5. 2. Pro určení smluvní ceny je rozhodná cena za jednotlivé služby uvedená na  webovém rozhraní obchodu v době odeslání objednávky.

5.2.1. Uvedená cena u jednotlivých poskytovaných služeb je konečná, vyjma služeb uvedených v sekci webového rozhraní kde uživatel zasílá vlastní podklady/data, tzn. kde je zákazník,vzhledem k náročnější povaze služby, předem informován o následném kontaktování pracovníkem provozovatele, pro případné bližší určení termínu provedení služby, expedice zákazníkovi a ceny.Uvedená cena podle tohoto článku neobsahuje náklady na dodání zboží.

5.2.2. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci služeb poskytnutých provozovatelem obsahuje webové rozhraní obchodu a platí pouze v případech, kdyje zboží doručováno v rámci České republiky.

5. 3. Cena za jednotlivé služby zůstává závazná do doby, než dojde ke změně této ceny na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není dotčeno právo provozovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek a to v případech, kdy je zákazník na webovém rozhraní obchodu informován, že uvedená cena nemusí být konečná (sekci webového rozhraní kde uživatel zasílá vlastní podklady/data“).    

5. 4. Cenu za objednané služby a případné náklady spojené s dodáním plnění dle smlouvy hradí zákazník provozovateli následujícími způsoby:

                  a) V hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce

                  b) Bezhotovostně převodem na účet provozovatele č. 7283043001/5500 vedený u Raiffeisen Bank, ČR

                  c) Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému „PayPal“ nebo platební brány "GoPay"

                  e) Po individuální domluvě v hotovosti na provozovně provozovatele na adrese  Za Otýlií 2872/18, 370 01 Č. Budějovice.

5. 5.  V případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy.

5. 6.   Případné slevy z ceny poskytnuté provozovatelem nelze vzájemně kombinovat.

5. 7.  Daňový doklad vystavuje provozovatel po uhrazení ceny a zasílá jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

5. 8.  Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si nese každá ze stran smlouvy samostatně.

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6. 1. Právo smluvních stran na odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“). V případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o 

- kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

- smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

- smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

6. 2. Odstoupení je zákazník povinen zaslat na adresu pobočky provozovatele Za Otýlií 2872/18, 370 01 Č. Budějovice


6. 3. V případě odstoupení od smlouvy podle čl. 6. 1. obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li poskytnuta spotřebiteli služba, není z toho ničeho povinen s výjimkou ustanovení par. 1834. Prodávající může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem. Odsoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od odstoupení ze smlouvy všechny peněžní prostředky, které prodávající přijal vč. nákladů na dodání, které od kupujícího přijal stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, pokud s tím kupující souhlasil. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledemn na jeho povahu a vlastnost. To neplatí pokud prodávající nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení par 1820 odst. 1 písm. f). Zboží musí být provozovateli vráceno nepoškozené, neopotřebené, v původním počtu (nákladu počtu ks) a je-li to možné, v původním obalu.


6. 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6. 1. obchodních podmínek je provozovatel povinen vrátit zákazníkovi zaplacené finanční částky nejpozději do 14 pracovních dnů od odstoupení.


6. 5. Zákazník bere na vědomí, že pokud vrácené plnění bude zejména poškozeno, opotřebeno či nebude v původním množství (vyrobený náklad počtu ks), vzniká provozovateli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

6. 6. Zákazník bere na vědomí, že v případě že odstoupí od kupní smlouvy a v rámci této objednávky jsou již vykonány grafické práce zejména pak např. úpravy tiskových dat dodaných zákazníkem (úprava formátu, rozlišení, úprava textů, obrázků, přidání spadu, ořezů atd.), má prodávající právo vzhledem k povaze služby tyto práce vyúčtovat dle platné hodinové sazby, která činí 590 Kč/hod. bez DPH.

 

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7. 1. Způsob doručení plnění zákazníkovi určuje provozovatel, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy určen na základě požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


7. 2. Je-li provozovatel podle smlouvy povinen dodat plnění na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme- li zákazník zboží při dodání, je provozovatel oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 500,- Kč (slovy: „pět set korun českých“) a dále je oprávněn odstoupit od smlouvy. Náklady na opakované doručení plnění nese zákazník. V případě opakovaně nepřevzatých zásilek dochází k jejich předání našemu právnímu zástupci za účelem vymáhání (platební rozkaz, soud, insolvence).

 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

8. 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.


8. 2. Provozovatel odpovídá za vady, které má zboží při převzetí zákazníkem.


8.2.1. Provozovatel odpovídá za vady zboží, jejichž příčinou je vadnost materiálu dodaného zákazníkem či nevhodnost jeho pokynů, pouze v případě, že zákazníka na vadnost materiálu či nevhodnost jeho pokynů neupozornil.


8. 3. Provozovatel odpovídá zákazníkovi za to, že zboží je ve shodě se smlouvou, zejména pak, že je bez vad. Vadami se rozumí zejména chyby digitálního, ofsetového a velkoplošného tisku, tj. diametrální odlišnosti v barevnostech, chyby v rastrech a další. Vadami se nerozumí typografické chyby v textech a chyby při elektronickém návrhu produktů, které nebyly zákazníkem dostatečně zkontrolovány a byly následně odeslány v objednávce provozovateli jako správné (potvrzení o správnosti vložených údajů). 
Za vady se dále nepovažují drobné barvové odlišnosti náhledu produktu na počítačovém monitoru a reálnou tiskovinou. Tolerance při konečném zpracování, tj. primárně ořezu je dána technologicky a to 1 mm u vizitek, 2 mm u letáků, plakátů a dalších tiskovin ze sekce "Ostatní tiskoviny" a 1 - 2 cm u produktů ze sekce "Velkoplošný tisk". Doporučujeme dodržovat ochranou zónu = grafiku a texty neumisťovat blíže než 3 mm od čistého formátu okraje tiskoviny.


8. 4. Práva vyplývající z odpovědnosti provozovatele za vady je zákazník povinen uplatnit u provozovatele bez zbytečného odkladu po zjištění vad na adrese sídla provozovatele uvedené výše. Není-li zboží při převzetí zákazníkem ve shodě se smlouvou a má prokazatelné vady, je provozovatel oprávněn a povinen tyto vady odstranit, a to bez zbytečného odkladu poté, co na ně byl zákazníkem upozorněn. 

8. 5. V případě reklamace je zákazník povinen bezodkladně zaslat reklamované zboží zpět na adresu sídla provozovatele, a to v původním nákladu počtu a v kompletním balení, tak, aby provozovatel mohl tyto vady odstranit.

 

9. UŽIVATELSKÝ ÚČET A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9. 1. Na základě registrace zákazníka provedené na webovém rozhraní obchodu může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může zákazník provádět objednávky zboží a služeb, úpravy návrhu produktů nebo prohlížet realizované objednávky. Zákazník může provádět objednávání zboží a služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.


9. 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, a v případě změny tyto aktualizovat. Provozovatel není povinen ověřovat pravdivost a úplnost uvedených údajů.


9. 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. U objednávek a požadavků zaslaných z konkrétního uživatelského účtu se má za to, že je činí konkrétní registrovaná osoba.


9. 4. Provozovatel může jednostranně zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, nebo v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti vyplývající ze smlouvy.


9. 5. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


9. 6. Provozovatel není povinen jakkoliv sledovat obsah uživatelského účtu a za původ tohoto obsahu neodpovídá.


9. 7. Provozovatel prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a marketingovým akcím provozovatele. Tyto údaje nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s dodáním zboží či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Provozovatel postupuje tak, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života zákazníka. Osobní údaje, které jsou poskytnuty zákazníkem dobrovolně, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Zákazník dává provozovateli souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely provozovatele a to do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním adresovaným provozovateli.


9.7.1. Za písemné vyjádření nesouhlasu podle bodu 8. 7. se v tomto případě považuje i elektronická forma vyjádření.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10. 1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně designové kolekce vizitek, obrázků a dalších produktů či fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.


10. 2. Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků provozovatele a který je v souladu s jeho určením.

10. 3. Zákazník bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10.4. Zákazník bere na vědomí, že v případě bezplatného poskytnutí speciálně připravených šablon jakožto např. šablon pro tvorbu nástěnných a stolních kalendářů všech druhů a typů a jiných je bezplatné poskytnutí podmíněno závazkem realizace tisku u společnosti tisknisi s.r.o. V opačném případě a není-li dohodnuto jinak (písemné potvrzení v rámci e-mailové či jiné komunikace) může být poskytnutí těchto šablon posléze doúčtováno.

10. 5. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

11. ÚČINNOST

11. 1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2014 a ruší obchodní podmínky předchozí.